I.A vállalkozó adatai

Vállalkozó neve: Hennel Mariann egyéni vállalkozó

Adószám: 67655511-1-33

Szolgáltató nyilvántartásba vételi száma: 50557954

Email: mariann@photom.hu

Tel.: (36) 209380783

Székhely: 2141 Csömör, Csalogány u. 31.

(továbbiakban: Szolgáltató)

Tárhelyszolgáltató:

ELIN.hu Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

E-mail: info@elin.hu

Ügyfélszolgálat: +36 70 297 4811

Weboldal: https://elin.hu

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza Hennel Mariann egyéni vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó) https://photom.hu honlapján megnevezett tevékenységével kapcsolatos megrendeléseinek teljesítéséhez szükséges általános szerződési feltételeit.

Tekintettel arra, hogy a jelen ÁSZF keretébe tartozó szolgáltatások sokoldalúak, Felek külön szerződési feltételekbe rögzíthetik az ÁSZF-től eltérő megállapodásaikat. Különös Szerződési Feltételek (KSZF) megléte esetén jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések csak abban az esetben érvényesek, amennyiben a KSZF az adott megállapodásrészt nem tartalmazza. Ellentmondás esetén a KSZF-be foglaltak az irányadók.

II. Általános rendelkezések

Jelen dokumentum alapján megkötött szerződések nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, későbbiekben nem kereshetők vissza, nem minősülnek írásbeli szerződésnek, nyelve: magyar, magatartási kódexre nem utalnak, ugyanakkor vállalkozó magára nézve teljes mértékben kötelezőnek és betartandónak tekinti a 2008. évi XLVII. törvényt a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen magatartás tilalmáról. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://photom.hu

III. A szerződés tárgya

III.1.1. A szolgáltatás a https://photom.hu weboldalon elérhető fotózás csomagokban feltüntetett fényképészeti tevékenység nyújtása, amely magában foglalja a fényképeken történő utó és retusálási munkák elvégzését, valamint minden a fotózással kapcsolatos előkészület: stúdió bérlés, igény esetén sminkes, fodrász megszervezését is. (Továbbiakban: Szolgáltatás)

III.1.2. Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) fotózás iránti kérését elektronikus úton, a https.//photom.hu weboldalon található űrlapok kitöltésével vagy e-mailben juttathatja el a Vállalkozó mariann@photom.hu e-mail címére.

III.1.3. A Megrendelő kijelenti és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató saját alkotói szabadsága szerinti stílusban, hangulatban és beállításban jogosult a Szolgáltatás nyújtani.

III. 1. 4. A Szolgáltató kijelenti, hogy a Szolgáltatást legjobb tudása szerint végzi, törekedve arra, hogy a legmagasabb színvonalú munkát végezze. Ehhez megfelelő és szükséges eszközök biztosítása a Szolgáltató kötelezettsége.

III. 1.5. A Megrendelő kijelenti és elfogadja, hogy a Szolgáltató egyoldalú döntése alapján a Fényképezés ideje alatt készült ún. nyers formátumú képekből előzetesen kiválogatja azokat a képeket, amelyek megfelelnek a Szolgáltató által nyújtott és képviselt színvonalnak.

III.1.6. A Szolgáltató által előzetesen kiválogatott sorozatot egy jelszóval védett galériában a Megrendelő rendelkezésére bocsájtja elektronikusan -e-mailben-, a fotózást követő egy héten belül. Megrendelő a galériából kiválasztja a megrendelt fotócsomagban szereplő képmennyiséget utómunkára és retusálásra. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy 1 héten belül kiválasztja azokat a képeket, amelyeket szeretne professzionálisan feldolgozva megkapni. Ennek elmaradása esetén a Szolgáltató emlékeztető e-mailt küld a Megrendelő részére további 1 hét határidővel. Ha ezen határidőn belül sem történik meg a képek kiválasztása, a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató önkéntes és egyoldalú döntése alapján kerülnek a képek kiválasztásra.

III.1.7. A Szolgáltató vállalja, hogy a fényképek galériából történő kiválasztását követő maximum 3 héten belül elkészíti a professzionálisan retusált képeket és átküldi a Megrendelő részére a Megrendelő által megadott e-mail címre elektronikusan – wetransfer.com-on keresztül, ahonnan a Megrendelő 1 héten belül letölti a képeket. Amennyiben a Megrendelő annak ellenére, hogy emlékeztető e-mailt kapott a lejáró határidőről sem tölti le a képeket, 1 éven belül jogosult azokat a szolgáltatótól átvenni előre egyeztetett időpontban.

IV. Teljesítés

IV.1. A Szolgáltatás időpontja a Felek által előzetesen elektronikusan, e-mail formájában leegyeztetett időpont.

IV.2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás időpontjának véglegesítéséhez előzetesen átutalás formájában köteles a választott fotóstúdió és fotócsomag alapján, előzetesen elektronikus formában leegyeztetett mértékben, a fotócsomag árának 20-35%-át teljesíteni a Szolgáltató által  megadott Ft pénzforgalmi bankszámlára. Ennek hiányában a Szolgáltatónak nem áll módjában a Szolgáltatás időpontját rögzíteni és a Szolgáltatást elvégezni.

IV.3. Az előzetesen átutalt összeg beleszámít a fotócsomag díjába, amelyről a Szolgáltató elektronikus számlát állít ki és elektronikusan továbbít a Megrendelő részére. A Megrendelő köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsájtani a számla kiállításához szükséges, kötelező címet.

IV.4. Megrendelő tudomásul veszi, amennyiben a Szolgáltatást megelőző legkésőbb 72 óráig nem érkezik meg a Szolgáltató által megadott pénzforgalmi számlára az előzetese fizetés, úgy a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtásától elállni.

IV.5. Megrendelő tudomásul veszi, hogy fotóstúdióban történő fotózás esetén, ha az előre lefoglalt időpontra, amely megegyezik a Megrendelő és Szolgáltató által korábban megegyezett időponttal, lemondás történik, akkor a fotóstúdió felszámítja a stúdió bérleti díját. A lefoglalt időpontot megelőző 72 órán belüli lemondás esetén a stúdió bérleti díjának 50%-át, 48 órán belüli lemondás esetén a stúdió bérleti díjának 100%-át. Ha a lemondással egy időben nem történik meg az időpont későbbi dátumra történő átfoglalása egyszeri alkalommal.  Megrendelő tudomásul veszi, hogy ez esetben a bérlet díj kifizetése a Megrendelő által előzetesen átutalt összegből történik.

IV.6. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás időpontjának megváltoztatására szabadtéri Szolgáltatás nyújtás esetén, ha az időjárás és/vagy fényviszonyok a Szolgáltatás elvégzését nem teszik lehetővé. Ez esetben a Felek kötelesek jóhiszeműen és kölcsönösen másik naptári napot megnevezni a Szolgáltatás nyújtására.

V. Díj mértéke, díjfizetés

V.1. Szolgáltató és Megrendelő a https://photom.hu oldalról kiválasztott fotócsomag díjat tekinti jelen szerződés alapján kötött megállapodás munkadíjának. A Szolgáltatás díja nettó ár, amely forintban értendő és tekintettel arra, hogy a Szolgáltató alanyi adómentes, nem tartalmazza az általános forgalmi adót.

V.2. A Szolgáltatás díjának kifizetése az alábbi ütemezés szerint történik:

V.3.. Előzetese fizetés: Jelen Szerződés IV.2, IV.3 és IV. 4. pontja szerint

V.4. Szolgáltatás nyújtását követően közvetlen készpénzben – a választott csomag 50%-át vagy az előzetes fizetés levonásával fennmaradó teljes összeget, ha a választott fotócsomagban a Szolgáltató nem rendelkezik máshogy

V.5. Abban az esetben, ha a Szolgáltatás nyújtását követően nem történik meg a választott fotócsomag díjának 100%-os kiegyenlítése, a befizetések levonásával fennmaradó összeget a fotók végleges átadását megelőzően köteles a Megrendelő átutalással teljesíteni a Szolgáltató által kiállított és elektronikus formában küldött számla alapján 5 munkanapon belül.

V.6. Megrendelőnek lehetősége van a választott fotócsomagban megadott számú képmennyisége felüli tovább fényképek megvásárlására a https://photom.hu honlapon megadott díj ellenében.

V.7. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónak addig nem áll módjában átadni a végleges fényképeket, ameddig a 100%-os díjfizetés nem történik meg. Ez magában foglalja a választott fotócsomag és az addicionálisan rendelt képek díját.

VI. Ajándékutalvány

VI. 1. Megrendelő jogosult bármelyik a https://photom.hu weboldalon található fotócsomagot ajándékutalvány formájában megvásárolni és az utalványon szereplő határidőig felhasználni.

VI.2. Ajándékutalvány átadása személyesen, elektronikus formában vagy ajánlott postai küldeményként történik, ha az utalvány ellenértéke 100%-ig teljesítésre került: személyes átadás esetén készpénzben az átvételkor, postázás és elektronikus átadás esetén a Szolgáltató által kiállított díjbekérő alapján banki átutalással.

VI.3. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az ajándékutalvány csak a lejárati dátumig használható fel. Lejárt utalvány esetén a Szolgáltatót semmilyen kötelezettség nem terheli.

VI.4. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az ajándékutalvány csak egyszeri alkalommal használható fel, pénzre nem váltható és a lejárati dátum után pénzvisszatérítés nem illeti meg.

VII. Jognyilatkozok

VII. 1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató kizárólag és közvetlenül az általa nyújtott szolgáltatás teljesítéséért vállal felelősséget. Vis maior esetén mentesül a Szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért és az ezzel kapcsolatos minden kártérítési felelősség alól.  

VII. 2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás nyújtásának helyszínén és annak teljes időtartama alatt okozott kárért teljes mértékben felelős.

VII. 3. Megrendelő kijelenti, hogy a Szolgáltatást önkéntesen és befolyásmentesen veszi igénybe.

VII. 4. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás nyújtása közben, saját felszerelése, ruházata, eszközei használatából a Szolgáltatás ideje alatt bekövetkező károkért a Szolgáltatót semmi nemű felelősség nem terheli.

VII. 5. Megrendelő köteles a Szolgáltató szakmai utasításait követni annak érdekében, hogy a Szolgáltató az általa képviselt minőségen a megrendelt Szolgáltatást teljesíteni tudja.

VII. 6. Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten kijelenti, hogy legjobb tudomása szerint saját és a Szolgáltatáson modellként részt vevő kiskorú személy egészségi és fizikai állapota alapján a Szolgáltatás igénybevételére alkalmas, annak akadálya nincs. Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten kijelenti és szavatolja, hogy a Szolgáltatást önkéntesen és szabad akaratából veszi igénybe, illetve a Szolgáltatáson modellként részt vevő kiskorú személy esetében a kapcsolatos, a hatályos jogszabályok szerinti szükséges engedélyek, hozzájárulások birtokában van, így a kiskorú személynek a Szolgáltatáson modellként való részvételének törvényes akadálya nincsen és ezt a Szolgáltatás nyújtását megelőzően egy Hozzájáruló nyilatkozat formájában is aláírásával szavatolja.

VIII. Szerzői jog

Vállalkozó az általa elkészített munkákon jogosult a szerzői minőségét és nevét feltüntetheti, azokat referenciaként korlátozás nélkül felhasználhatja.

A vagyoni jogi jogosultságokkal kapcsolatos felhasználói jogok a Megrendelőt, a teljes ellenérték megfizetésétől kezdődően illetik meg akként, hogy az harmadik félre át nem ruházható, illetve át nem adható a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül. A felhasználási jog – Vállalkozó írásbeli hozzájárulása nélkül – semmilyen változtatást, módosítást, átalakítást vagy ehhez kapcsolódó felhasználási módot, mértéket nem foglal magában.

A munkadíj a fentiek szerinti felhasználási jog ellenértékét tartalmazza.

IX. Adatkezelés

Vállalkozó tájékoztatja Megrendelőt, hogy személyes adatait szerződéskötés, illetve jogi kötelezettség teljesítése jogalapon kezeli Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak szerint (https://photom.hu weboldalon elérhető).

X. Egyéb rendelkezések

A Felek írásos kommunikációnak fogadják el az e-mailben küldött leveleket. A kapcsolattartásra kijelölt e-mail cím Vállalkozó részéről: mariann@photom.hu, illetve a https://photom.hu honlapon a Kapcsolat menüpontban feltüntetett e-mail-cím, a Megrendelő részéről pedig a honlapon, illetve elektronikus levélben leadott megrendelésen kapcsolattartóként megadott személy e-mail-címe.

Tekintettel arra, hogy jelen ÁSZF tárgyát képező termék előállítását Vállalkozó a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével, illetve utasításai és kérése alapján kezdi meg, a fogyasztónak minősülő Megrendelőt sem illeti meg a 45/2014 (II.26) Kormányrendeletben meghatározott felmondási vagy elállási joga annak 29. § (1) bekezdés a) és c) pontjaira hivatkozással.

XI. A jogviták rendezése

A felek a megállapodás teljesítése során kölcsönösen együttműködve, egymás érdekeit is szem előtt tartva kötelesek eljárni. Bármely, a megrendelést érintő lényeges esemény vagy változás esetén a felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. A felek a közöttük felmerült vitás kérdéseket igyekeznek békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a jogvita eldöntésére a szolgáltató székhelye szerinti bíróság vagy törvényszék az illetékes.

Jelen ÁSZF 2020. január 1. napjától hatályos. Vállalkozás a módosítás jogát fenntartja, azt előzetesen bejelenti. A módosítások azok közzétételét követő 15. napon válnak hatályossá.

error: A tartalom szerzői jogvédelem alatt áll!