Általános Szerződési Feltételek

Tartalomjegyzék

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 1. A Vállalkozó adatai

Vállalkozó neve:                                 Hennel Mariann egyéni vállalkozó

Székhely:                                             2141 Csömör, Csalogány u. 31.

Adószám:                                            67655511-1-33

Nyilvántartási szám:                          50557954

Nyilvántartásba vevő szerv:              Belügyminisztérium

Telefonszám:                                      06 20/9380 783

E-mail cím:                                          mariann@photom.hu

A Vállalkozó tekintetében, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre és szakmai érdekképviseleti szervnek sem tagja.

 1. Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége

A Vállalkozó a hatályos Általános Szerződési Feltételeit elektronikus levélben küldi el a Megrendelők részére.

 1. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Ezen feltételek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. §. (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak. A jelen Általános Szerződési Feltételek bizonyos rendelkezései kizárólag a Fogyasztóként eljáró Megrendelőkre vonatkoznak.

A Megrendelő, ha a Vállalkozó szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amit elektronikus levélben történő visszaigazolással tehet meg. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Vállalkozó és a Megrendelő között. Amennyiben a Vállalkozó ajánlatával egyidejűleg, szabályszerűen elküldi a Megrendelő részére a jelen Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentum online elérhetőségét, de a Megrendelő az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kapcsolatban nem küld visszajelzést a Vállalkozó részére, azonban az ajánlatot elfogadja, díjat megfizeti, úgy kell tekinteni, hogy a Megrendelő az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit is elfogadta.

 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2020. július 7. napján lép hatályba. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Megrendelőre és megrendelésre hatályosak.

A Vállalkozó fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a megrendelés időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra.

 1. A szerződés létrejötte

Fotózás:

A Megrendelő valamint a Vállalkozó közötti jogviszony a jelen Általános Szerződési Feltételek és a Vállalkozó által küldött ajánlat elfogadásával jön létre.

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy Megrendelő elfogadja Vállalkozó ajánlatát.

Megrendelő (telefonon, elektronikus levélben, közösségi oldalon) részletesen ismerteti igényeit és ajánlatot kér Vállalkozótól, vagy a Vállalkozó weboldalán található fotózási csomag kiválasztásával jelentkezik fotózásra, a vonatkozó űrlap kitöltésével. A Megrendelő kiválasztja a weboldalról, hogy melyik fotózási csomagot szeretné igénybe venni. Az ajánlat tartalmazza a fotózási csomag megnevezését, a fotózás helyszínét, időpontját, a fotózás díját, a fizetési feltételeket, a fizetendő foglaló mértékét és összegét valamint egyéb egyedi rendelkezéseket. Az esetleges elírásokért, téves adatokért a Vállalkozó felelősséget nem vállal.

A fotózás időpontjára vonatkozó foglalást Vállalkozó kizárólag a foglaló összegének megfizetését követően tekinti érvényesnek. Amennyiben a foglaló összege 4 nappal a fotózás időpontját megelőzően nem érkezik meg a Vállalkozó bankszámlájára, Vállalkozó törli az időpont foglalását.

Ha Megrendelő az ajánlatot elfogadja és a foglaló összegét átutalja Vállalkozó részére, létrejön a szerződéses kapcsolat a felek között.

A fotózást megelőzően Vállalkozó részletes tájékoztatót küld Megrendelő részére a fotózással kapcsolatos információkról.

A fotózás megtörténtét követő 1 héten belül a Vállalkozó saját weboldalára tölti fel egy zárt galériába a nyers felvételeket. A galéria tartalma egyedi jelszóval védett, ahhoz kizárólag Vállalkozó és Megrendelő férhet hozzá.

Megrendelő ezt követően 1 héten belül köteles kiválasztani azokat a felvételeket, melyek utómunkázását igényli. Amennyiben ez a határidő eredménytelenül telik el, Vállalkozó jogosult saját belátása szerint dönteni és utómunkára kijelölni a felvételeket.

A kiválasztott képek retusálását követően a weboldalon található zárt galéria a Vállalkozó által törlésre kerül. Az utómunkát, retusálást Vállalkozó a felvételek kiválasztását követő 2-3 héten belül végzi el.

Vállalkozó ezt követően elektronikusan küldi el Megrendelő részére az elkészült felvételeket.

A felvételek átadására kizárólag akkor kerül sor, ha a vállalkozói díj összege teljes egészében kiegyenlítésre került.

Amennyiben a Vállalkozó ajándék nyomtatott felvételek készítésére vállal kötelezettséget ajánlatában, a fotónyomtatóval nyomtatott felvételeket postai úton küldi el Megrendelő részére. Az ajándék nyomtatott felvételek (más szolgáltatásra való) cseréjére nincs lehetőség.

Ajándékutalvány vásárlása:

A Vállalkozónál ajándékutalvány vásárlására is van lehetőség. Megrendelő (telefonon, elektronikus levélben, közösségi oldalon) ismerteti igényeit és ajánlatot kér a Vállalkozótól. A Megrendelő kiválasztja, hogy melyik fotózási csomagot szeretné ajándékozni. Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt a fizetendő díj összegéről.

A Megrendelő jogosult meghatározni az ajándékutalvány szövegét is. Vállalkozó két verzió készítését vállalja díjmentesen, melyek közül Megrendelő jogosult választani.

Az ajándékutalványok érvényessége a vásárlástól számított 3 hónap, az érvényesség időtartamának hosszabbítására kizárólag külön díj felszámításával van lehetőség. Az utalvány más fotócsomagra történő cseréjére nincs lehetőség. Kiegészítő szolgáltatások igénylése esetén standard díjak kerülnek felszámításra.

Az ajándékutalvány átadására elektronikus levélben, személyesen, vagy postai úton kerül sor, a Megrendelő igénye szerint.

Az utalvány kizárólag akkor kerül átadásra Megrendelő részére, ha az utalvány értékét megfizette Vállalkozó részére.

Oktatás (online, vagy offline):

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy Megrendelő az oktatásra jelentkezik, a jelentkezést elküldi, és azt a Vállalkozó visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Megrendelő ajánlatát) a Megrendelő által megadott elektronikus levelezési címére, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. A Vállalkozónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, annak teljesítésére tőle már el nem várható okok miatt (pl.: az adott szolgáltatást már nem nyújtja, vis maior, stb.). Elállás esetén a Vállalkozó köteles elszámolni a Megrendelővel, amennyiben pénzmozgás történt.

A Vállalkozó az oktatás tematikájáról, időpontjáról, helyszínéről elektronikus levélben ad tájékoztatást a Megrendelők számára. Az esetleges elírásokért, téves adatokért a Vállalkozó felelősséget nem vállal.

A Megrendelő a jelentkezés elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Vállalkozó jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

A jelentkezés Vállalkozóhoz történő beérkezését követően Vállalkozó egy elektronikus üzenettel visszaigazolja a jelentkezést és tájékoztatja a Megrendelőt a részvételi díj megfizetésével kapcsolatos információkról.

Megrendelő a jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. A jelentkezés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Vállalkozó kizárja felelősségét, amennyiben Megrendelő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Vállalkozót a Megrendelő által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy a Vállalkozó a Megrendelő számára a jelentkezés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít.

Az online oktatás részvételi díját a Megrendelő átutalással (előre utalással) fizeti meg Vállalkozó részére, a jelentkezés elküldésétől számított 5 napon belül. Az oktatáson való részvétel feltétele a díj Vállalkozó bankszámlájára történő beérkezése.

Egyéb esetekben a jelentkező a részvételi díj 30%-ának megfelelő összegű foglaló fizetésére köteles, majd a fennmaradó összeget az oktatás során készpénzben fizeti meg Vállalkozó részére.

Online oktatás esetében a Megrendelő 3 hónapon belül veheti igénybe a Vállalkozó szolgáltatását.

Amennyiben a Megrendelő hibájából nem kerül sor a teljesítésre a jelentkezéstől számított 3 hónapon belül, Megrendelő kizárólag újbóli díjfizetés esetén jogosult a szolgáltatást igénybevenni.

Ha a Vállalkozó a saját hibájából, vagy önhibáján kívül, akár a szolgáltatás egészével, akár az oktatás egy részének teljesítésével késedelembe esik, az előre egyeztetett időpontban nem jelenik meg, nem áll rendelkezésre, az oktatás az ő hibájából nem kezdhető meg, vagy elmarad, akkor köteles az elmaradást pótolni és egy új időpontban megtartani az elmaradt eseményt.

A teljesítés időpontja az oktatás időpontja.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy Vállalkozó arra vállal kötelezettséget, hogy a vállalt szolgáltatást a szakmai és etikai szabályok megtartásával, legjobb tudása és tapasztalata alapján, a Megrendelő érdekeit szem előtt tartva nyújtja, eredmény megvalósítására – az oktatáson elhangzott információk alapján – nem vállal kötelezettséget.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy az oktatáson elhangzottakat hang- vagy kép rögzítésére alkalmas eszközzel – a Vállalkozó előzetes hozzájárulása nélkül – rögzíteni tilos.

Megrendelő tudomásul veszi azt is, hogy az oktatás során, vagy azt követően a Vállalkozó által átadott dokumentumokat, információkat nem jogosult harmadik személyek számára továbbítani, sokszorosítani és forgalomba hozni. A hivatkozott dokumentumok Vállalkozó kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, bármilyen felhasználás kizárólag a Vállalkozó előzetes engedélyével lehetséges.

Az elektronikus úton kötött szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül. Az ily módon kötött szerződésre Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a Vállalkozó elektronikus formában tárolja a megrendeléseket, jelentkezéseket, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra.

 1. Megrendelő kötelezettségei a fotózási szolgáltatás során

Az ajánlat elfogadását megelőzően Vállalkozó tájékoztatta a Megrendelőt az általa készített fényképfelvételek művészi irányáról, korábbi munkáiból referencia felvételeket mutatott számára. A Megrendelő elismeri, hogy Vállalkozó fentiekkel kapcsolatos tájékoztatását megértette, azt tudomásul vette, elfogadta és ezen tájékoztatás alapján fogadja el a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit.

Megrendelő köteles átvenni a Vállalkozó által készített fotókat.

Megrendelő köteles a Vállalkozó részére az ajánlatban meghatározott díjat, a Vállalkozó által kibocsátott számla alapján, 5 napos fizetési határidő figyelembevételével, a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített rendelkezéseknek megfelelően kiegyenlíteni.

Megrendelő köteles a jelen szerződés keretében végzett tevékenysége során tudomására jutott megoldásokat, a Vállalkozót illető technológiákat, know-how-t és vonatkozó szellemi termékeit titokként kezelni, azokat nem használhatja fel.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Vállalkozó által átadott árajánlatban írtakhoz képest módosítást eszközöl az elvégzendő feladatok tekintetében, a módosítások kapcsán esetlegesen felmerülő többletköltségek őt terhelik.

Az ajánlat elfogadásával egyidejűleg a Megrendelő köteles megadni a Vállalkozó számára a számlázáshoz szükséges adatait.

A Megrendelő tudomásul veszik, hogy a kiválasztott fotócsomagot nem módosíthatja a fotózást követően. 

Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a fényképezés időtartama alatt a Megrendelőnek, vagy családtagjainak, illetve egyéb a fényképezés helyszínein tartózkodó – a Megrendelőhöz kapcsolható – személyeknek felróhatóan (különösen szándékos vagy gondatlan rongálás esetén) a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges, a Vállalkozó tulajdonában lévő technikai felszerelésekben, berendezésekben, kölcsönadott ruhákban, kellékekben, egyéb eszközökben kár esik, a kár megtérítéséért felelőséggel tartozik.

 1. Vállalkozó kötelezettségei a fotózási szolgáltatás során

Vállalkozó kötelezettséget vállal az ajánlatban meghatározott feladatok pontos és szakszerű elvégzésére, az alábbiak szerint:

 • Vállalkozó vállalja a feladatok legjobb szakmai tudása szerinti, maradéktalan teljesítését, köteles a fényképfelvételeket a tőle elvárható legmagasabb minőségben elkészíteni.
 • Vállalkozó köteles a Megrendelő kéréseit a fotózást megelőzően és a fotózás során is figyelembe venni.
 • Vállalkozó vállalja, hogy a fotózást követően az ajánlatban rögzített időn belül, ott írt mennyiségű fényképet ad át Megrendelő részére.
 • A fotózás során javaslatokkal és szakmai tanácsokkal segíti Megrendelőt a fotózással kapcsolatban.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a feladatok elvégzése során mindenkor a Megrendelő érdekeit szem előtt tartva jár el. Köteles a tevékenység végzésének feltételeit úgy megszervezni, hogy biztosítsa a tevékenység biztonságos, szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését.

Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó számára olyan körülmény áll elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy azt haladéktalanul jeleznie kell Megrendelő részére.

A Vállalkozó  biztosítja a feladat teljesítéséhez szükséges technikai erőforrásokat.

A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé.

Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat, vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály, vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét, vagy vagyonát.

A Vállalkozó köteles a Megrendelőt tevékenységéről és a feladat állásáról kívánságára, szükség esetén e nélkül is tájékoztatni. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt tájékoztatni, ha közreműködő igénybevétele vált szükségessé, vagy ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá.

A Vállalkozó  biztosítja a feladat teljesítéséhez szükséges kvalifikált szakembert/szakembereket. A Vállalkozó jogosult a feladatok teljesítéséhez alvállalkozót, teljesítési segédet igénybe venni. Az alvállalkozó ill. teljesítési segéd által végzett cselekményekért úgy felel, mintha azt saját maga látta volna el.

Vállalkozó a munka elkészültét követően köteles átadni a fotókat elektronikusan a Megrendelő részére, a vállalkozói díj és egyéb költségek megfizetését követően.

 1. Együttműködés

Felek megállapodnak, hogy együttműködnek a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek és az ajánlatban foglaltak végrehajtása, a végrehajtás módjának, eredményének, minőségének ellenőrzése céljából.

A felek közötti kapcsolattartás hivatalos formája az elektronikus/papír alapú levelezés: a megrendelés, a visszaigazolás, a lemondás, a jóváhagyás, illetve a módosítások eseteiben.

 1. Díjazás, fizetési kötelezettségek, feltételek

Vállalkozó – a fotózási szolgáltatás kapcsán – az ajánlatban vállalt feladatok teljesítése miatt, előre megállapított díjban részesül. A díj összege az ajánlatban kerül meghatározásra.

A díj magában foglalja Vállalkozónak az ügy ellátásával kapcsolatos valamennyi költségét és kiadását, kivéve a jelen szerződésben meghatározottakon túl esetlegesen felmerülő egyéb költségeket, díjakat és az egyéb extra kérésekkel kapcsolatos költségeket, pótmunkák díját (ezek külön ajánlat alapján kerülnek elfogadásra). A díj tartalmazza a fényképfelvételek felhasználási díját is. A Megrendelő köteles megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költséget is, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható.

A Vállalkozó által küldött visszaigazolást követően a díj fizetendő végösszege nem változik. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a piaci ártól jelentősen eltérő, téves díj jelenik meg az ajánlatban. Ilyen esetben a Vállalkozó a rendelt szolgáltatás biztosítása előtt elektronikus üzenetben megkeresi a Megrendelőt egyeztetés céljából. Az ilyen megrendeléseket Vállalkozó nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő károkért nem vállal felelősséget. Vállalkozó mindent megtesz annak érdekében, hogy a vállalkozói díjat pontosan tüntesse fel. Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár került feltüntetésre, nem kötelezhető arra, hogy a szolgáltatást a hibás áron biztosítsa.

A vállalkozói díj kiegyenlítése az alábbiak szerint történik:

Megrendelő vállalja, hogy a megrendelés elküldésével egyidejűleg a vállalkozói díj 15-30%-át (választott fotócsomag függvényében) megfizeti Vállalkozó részére, foglaló jogcímen. Megrendelő tudomással bír a foglaló jelentéséről, így tisztában van azzal a ténnyel is, hogy amennyiben a szolgáltatás igénybevételére az ő hibájából nem kerül sor, nem kaphatja vissza a foglaló összegét. A foglaló összege a vállalkozói díj végösszegébe beszámításra kerül.

Ha a szerződés teljesítés olyan okból hiúsul meg, amelyért a Vállalkozó nem felelős (pl. vis maior, baleset, betegség, harmadik fél hibája, rossz időjárási körülmények, csőtörés stb.), a foglaló nem jár vissza a Megrendelő részére. A vállalt feladatok új időpontban kerülnek teljesítésre.

A vállalkozói díj fennmaradó része és az esetlegesen felmerülő egyéb költségek a Vállalkozó által kiállított végszámla alapján, 5 napos fizetési határidő figyelembevételével esedékesek. A számla összegét Megrendelő a Vállalkozó CIB Banknál vezetett, 10702301-71621458-51100005 számú bankszámlájára történő átutalással, vagy készpénzben fizeti meg. A fizetési feltételek vonatkozásában az ajánlat tartalmazhat egyedi rendelkezéseket.

A Megrendelő elfogadja, hogy a foglaló és a vállalkozói díj összegéről kiállított számlát kizárólag elektronikus úton kapja meg az általa megadott elektronikus levelezési címre. A Megrendelőnek gondoskodnia kell arról, hogy a számla elektronikus úton kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) ezt ne akadályozzák. Elektronikus levelezési cím változása esetén a Megrendelő köteles a Vállalkozót elektronikus levélben értesíteni.

 1. Teljesítés

Teljesítéskor kizárólag a Vállalkozó által az ajánlatban megjelölt számú utómunkázott fotó kerül átadásra, nyers képek megvásárlására, átadására nincs lehetőség.

Sürgős munkavégzés esetén a Vállalkozó jogosult díjat felszámítani, előzetes egyeztetés szerint.

 1. Szavatosság

Vállalkozó az ajánlatban rögzített feladatok elvégzése során a tőle elvárható legnagyobb gondossággal köteles eljárni. A Vállalkozó szavatolja, hogy az ajánlatban meghatározott feladatokat a lehető legjobb tudása és tapasztalata alapján, az általa ismert legfejlettebb módszertant és technikát alkalmazva végzi el.

Vállalkozó mindent megtesz a biztonságos adattárolás érdekében, de nem felelős a szakszerűen használt professzionális technikai eszközök meghibásodásából adódó esetleges adatvesztésért.

 1. A szerződés módosítása, megszűnése

Felek a közöttük létrejött szerződést közös megegyezéssel, írásban módosíthatják, szüntethetik meg.

Megrendelő és Vállalkozó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a másik fél szerződéses vagy egyéb jogait, jogos érdekeit sértő szerződésszegést követ el.

Ha a Megrendelő együttműködési kötelezettségét oly mértékben megsérti, hogy az a jelen Általános Szerződési Feltételekben és az ajánlatban rögzített feladatok teljesítését akadályozza, vagy ellehetetleníti, akkor Vállalkozó jogosult a szerződéstől elállni. Ebben az esetben Vállalkozó az ajánlatban írt teljes vállalkozói díjra jogosult, mintha a feladatot szerződésszerűen teljesítette volna.

A szerződés megszűnése esetén a felek elszámolnak egymással, Megrendelő megfizeti a Vállalkozó részére a teljesítéssel arányos díjat.

 1. A Fogyasztóként eljáró Megrendelőt megillető elállási jog

Elállási jog nem illeti meg a Megrendelőt (Fogyasztó) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (a szolgáltatás egészének teljesítését követően) tekintetében, ha a Vállalkozó a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Megrendelő e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az itt írt elállási jogot.

Megrendelő tudomással bír arról, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Vállalkozó a szolgáltatás teljesítését megkezdje. A szolgáltatás teljesítésével a Megrendelő elveszíti a jelen pontban részletezett elállási jogát, melyet Megrendelő jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával tudomásul vesz.

Az elállási jog gyakorlására kizárólag a teljesítés megkezdését megelőzően van lehetőség.

 1. Titoktartás

Vállalkozó köteles a tevékenysége során tudomására jutott üzleti titkot, valamint a Megrendelőre vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a Megrendelő jogos érdekeit sértené.

Megrendelő köteles a jelen szerződés teljesítése során tudomására jutott üzleti titkot, valamint a Vállalkozóra, illetve működésére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a Vállalkozó jogos gazdasági érdekeit sértené.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőre vonatkozó adatokat vagy egyéb információkat csak feladatai teljesítése érdekében használja fel, azokat illetéktelen személyek, szervezetek számára nem teszi hozzáférhetővé, harmadik személyek részére nem szolgáltatja ki, és azokkal semmilyen más módon nem él vissza.

Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozó által adott információkat, iratokat, elemzéseket bizalmasan kezeli és harmadik fél számára nem teszi hozzáférhetővé.

A titoktartási kötelezettség a Megrendelőt és a Vállalkozót a szerződés tartama alatt, valamint annak bármely okból történő megszűnése után is terheli.

A Megrendelő és a Vállalkozó az e pontban vállalt kötelezettség megsértéséből eredő károkért felelősséggel tartozik.

 1. Személyes adatok kezelése, adatvédelem

A fényképezőgép által rögzített felvételek személyes adatnak minősülnek, mivel azok az érintettel kapcsolatba hozhatók és következtetés vonható le rájuk nézve. Említettek alapján az érintettek arcképmása és magatartása, mint az érintettre vonatkozó következtetés a személyes adatok fogalmi körébe tartozik.

Megrendelő, jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy Vállalkozó fényképfelvételt készítsen róla.

A képmással, mint személyes adattal kapcsolatos adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulás jelen Általános Szerződési Feltételek kifejezett elfogadásával megadottnak tekintendő.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőre és családtagjaira vonatkozó személyes adatokat csak feladatai teljesítése érdekében használja fel, azokat illetéktelen személyek, szervezetek számára nem teszi hozzáférhetővé, harmadik személyek részére nem szolgáltatja ki (kivéve a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében), és azokkal semmilyen más módon nem él vissza.

Az ajánlatban írt feladatok ellátása során Vállalkozó, a tudomására jutott személyes adatok kezelését a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi, így különösen figyelemmel az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendeletére (Általános Adatvédelmi Rendelet – GDPR).

Vállalkozó mindent megtesz – az adatkezelés megkezdése előtt – annak érdekében, hogy a tájékoztatáshoz való jogot biztosítsa valamennyi érintettnek, annak céljából, hogy egyértelmű és részletes információval rendelkezzenek a személyes adataik kezelésével vagy azzal kapcsolatos minden, az adatkezeléssel együtt járó, őket megillető jogaikról és az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségeikről. Vállalkozó Adatkezelési Tájékoztatója elérhető minden ügyfele, partnere számára.

Az adatkezelés és adatfeldolgozás során Vállalkozó a személyes adatok kiemelt védelmére törekszik, biztosítva az érintettek információs önrendelkezési jogát. Megfelelő védelemben részesíti az összegyűjtött személyes adatokat. A személyes adatok védelme magában foglalja a fizikai adatvédelmet is.

A Vállalkozó valamennyi tevékenysége során csak olyan partnereket vesz igénybe, akik megfelelnek a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályi rendelkezések által elvárt, illetve támasztott követelményeknek.

Megrendelő jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy Vállalkozó, személyes adatait felhő alapú alkalmazások segítségével tárolja, ilyen célból a felhőszolgáltató részére továbbítsa.

 1. Szerzői jogi feltételek

A jelen szerződés teljesítése során létrejövő fényképfelvételekre, azok nyersanyagaira a szerzői jogra, valamint az egyéb szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok irányadók és az azokhoz kapcsolódó szerzői jogok Vállalkozót illetik meg.

Felek megállapodásának megfelelően Vállalkozó a létrejövő felvételek tekintetében időbeli korlátozás nélküli felhasználási jogot biztosít Megrendelő számára. Megrendelő az engedélyt harmadik személyre nem ruházhatja át, harmadik személynek a felvételek felhasználására további engedélyt nem adhat.

A felhasználási jogok csak abban az esetben illetik meg a Megrendelőt, ha minden fizetési kötelezettségének eleget tett. A felhasználási jog nem vonatkozik a nyersanyagokra, mint pl. nyers képek, nem választott képek.

Megrendelő jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a fotózás alkalmával készített fényképeket Vállalkozó – referenciái bemutatása céljából – felhasználja (nyilvánosságra hozza) saját weboldalán, közösségi oldalain, kiadványokban, szakmai versenyeken, esetleg egyéb megjelenései kapcsán.

Megrendelő a Vállalkozó által készített fotókat közösségi oldalakon kizárólag a Vállalkozó nevének megjelölésésvel jogosult közzétenni.

 1. A Vállalkozó tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

Amennyiben a Megrendelő (Fogyasztó) a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni a Vállalkozó felé, azt szóban, vagy írásban: postai úton (Hennel Mariann egyéni vállalkozó 2141 Csömör, Csalogány u. 31.), vagy elektronikus levélben (mariann@photom.hu) teheti meg.

A Vállalkozó minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt a Vállalkozó köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Vállalkozó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Megrendelőnek átadni.

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Megrendelőnek legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

Az írásbeli panaszt a Vállalkozó – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Vállalkozó indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Vállalkozó köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a Megrendelő neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a Megrendelő panaszának részletes leírása, a Megrendelő által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a Vállalkozó nyilatkozata a Megrendelő panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Megrendelő aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Vállalkozó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve a Megrendelő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Vállalkozó a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi eljárást.

 1. Békéltető Testület, Fogyasztóvédelem:

A Vállalkozó ezúton tájékoztatja a Megrendelőket (Fogyasztó), hogy amennyiben a Megrendelő nem ért egyet a Vállalkozó válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez a Megrendelő lakóhelye szerinti illetőségű Békéltető Testülethez, vagy a Vállalkozó székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat a Megrendelő:

Pest Megyei Békéltető Testület:

Címe:                           1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Levelezési címe:         1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszáma:            06-1-269-0703

Fax száma:                  06-1-269-0703

E-mail cím:                  pmbekelteto@pmkik.hu

A Békéltető Testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék a Megrendelő és a Vállalkozó között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.

A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy a Megrendelő megkísérelje a vitát közvetlenül a Vállalkozóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, a Megrendelőnek csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület a Megrendelő hátrányára dönt.

A Békéltető Testület eljárása a Megrendelő kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a Megrendelő nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a Vállalkozó nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • az illetékes Békéltető Testület helyett kérelmezett Testület megjelölését,
 • a Megrendelő álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a Megrendelő nyilatkozatát arról, hogy a Megrendelő a Vállalkozóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
 • a Megrendelő nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 • a Testület döntésére irányuló indítványt,
 • a Megrendelő aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Megrendelő bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Vállalkozó írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Megrendelő rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a Megrendelő meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

Amennyiben a Megrendelő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

A Megrendelő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyv, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló törvény rendelkezései szerint.

 1. Irányadó jog

Az Általános Szerződési Feltételek értelmezése és az abban nem szabályozott kérdések tekintetében Magyarország hatályos jogszabályai, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.

 1. Viták rendezése

A Vállalkozónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

Felek megállapodásának megfelelően amennyiben az itt írt tárgyalások útján nem jutnak eredményre úgy arra az esetre kikötik a Gödöllői Járásbíróság vagy a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2020. július 7. napján lép hatályba, az ezt követően létrejött megrendelések, vásárlások és szolgáltatások tekintetében alkalmazandó.

error: A tartalom szerzői jogvédelem alatt áll!